• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ผลิตภัณฑ์อาหารไทยอาจพบการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

จากการศึกษาของนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประเทศไทย พบผลิตภัณฑ์อาหารไทยมีส่วนผสมของนม ไข่ แป้งสาลี และถั่วลิสง โดยไม่มีการระบุลงฉลากอาหาร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการแพ้ได้ การศึกษานี้ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 142 ตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ด้วยเทคนิค ELISA พบการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ 55 ตัวอย่าง ที่มีค่ามากกว่า 10 ppm

คุณ Levie  Cequena ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาหารและนโยบายสุขภาพที่ปรึกษาแห่งเอเชีย EAS กล่าวว่า การศึกษาดังกล่าวควรทำอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและอาจส่งผลกระทบในภาพรวมได้โดยเฉพาะในภาคการส่งออกที่ดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมาตรฐานที่ใช้ควรสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น Codex มาตรฐาน OIE และ the International Plant Protection Convention และระบบการประกันคุณภาพ เช่น GMP, Total Quality Management, HACCP และมาตรฐานองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์รวมถึงอาหารกระป๋อง Cequena กล่าวเสริมว่า ผู้ผลิตควรระบุฉลากสารก่อภูมิแพ้ลงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เพิ่มความมั่นใจในการแข่งขันระดับโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยก็ควรรีบดำเนินการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร  โดยให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากเป็นภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ เกสร, royal jelly หรือน้ำมันจากปลา ควรมีการแจ้งเตือนบนฉลาก โดยระบุข้อความว่า ผู้ที่แพ้หรือเป็นโรคหอบหืดไม่ควรบริโภค เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงได้

 รายละเอียดการศึกษา

     จากข้อมูลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าการวิเคราะห์เป็นบวก  พบฉลากที่ไม่มีการแสดงว่ามีส่วนผสมของนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมมากที่สุดจำนวน 21 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไข่และแป้งสาลีในอัตราส่วนใกล้เคียงกันคือ 17 ตัวอย่าง ในขณะที่ถั่วลิสงพบน้อยมาก

     การศึกษานี้ได้ทำการยืนยันผลการทดสอบด้วย Western blot ซึ่งเป็นการตรวจหาโปรตีนเคซีนในนม และโปรตีน   โอวัลบูมินในไข่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระบุว่ามีส่วนผสมของนมจำนวน 21 ตัวอย่าง  พบความถี่สูงในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 7 ตัวอย่าง น้ำพริกแกง 5 ตัวอย่าง และน้ำสลัด 3 ตัวอย่าง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีส่วนผสมของนมและผลิตภัณฑ์จากนมมากกว่า 1,000 ppm คือ น้ำพริกแกงเผ็ด ขนมหวานสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว

     กลุ่มอาหารหลักที่มีไข่เป็นส่วนผสมแต่ไม่มีการระบุลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ ที่พบส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทประมง เช่น ลูกชิ้นปลา ปลาชุบเกล็ดขนมปังทอด chikuwa เต้าหู้ปลา ทูน่า ทูน่ากระป๋องสูตรเจ ปูอัด และซูริมิชุบเกล็ดขนมปัง โดยผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีส่วนผสมของไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ปริมาณมาก คือ ทูน่ากระป๋องสูตรเจ รองลงมาคือเต้าหู้ปลา และก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากแป้งสาลีซึ่งพบการปนเปื้อนเท่ากับ 35,250 , 15,750 และ 10,718 ppm ตามลำดับ

     นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของแป้งสาลี 17 ตัวอย่าง โดยพบ 5 ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อนของแป้งสาลีอยู่ในช่วง 14,250-174,000 ppm พบปริมาณสารก่อภูมิแพ้สูงสุดที่ไม่มีการระบุบนฉลากในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวไทยและผลิตภัณฑ์จากลูกชิ้นปลา