• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ปราศจากไข่

     การแพ้ไข่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยผลักดันตลาดอาหารปราศจากไข่ (vegan egg) จากข้อมูลพบกลุ่มลูกค้าอาหารประเภทนี้ได้แก่ เด็กเล็ก และในอีก 10 ปีข้างหน้าคาดว่าอาหาร vegan egg จะมีอัตราการเติบโตของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 8.3 อาหาร vegan egg มักจะใช้เป็นส่วนผสมแทนไข่ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ของหวาน และลูกกวาด โดยเป็นกลุ่มมายองเนสประมาณร้อยละ 38 กลุ่มเบเกอรี่ร้อยละ 26 เป็นการใช้โปรตีนจากพืชมาทดแทนไข่หรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากไข่ (egg-free) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเพียงพอทั้งในแง่คุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติเฉพาะของไข่

     จากการศึกษาฉลากอาหาร vegan egg พบร้อยละ 80 แสดงข้อความว่ามีสารก่อภูมิแพ้ปริมาณน้อย/ไม่มี/มีปริมาณลดลง (low/no/reduce) โดยร้อยละ 66 ใช้คำว่าปราศจากกลูเตน และร้อยละ 19 ใช้คำว่ามีแล็คโตสปริมาณน้อย/ไม่มี/มีปริมาณลดลง ในปี พ.ศ. 2559 ถึงปี 2564 พบว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอาหาร vegan egg ออกจำหน่ายในตลาดโลกถึง 102 ผลิตภัณฑ์ โดยในปี พ.ศ. 2564 พบตลาดอาหาร vegan egg ในโซนอเมริการเหนือมีมูลค่าถึง 476.6 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 48 ของมูลค่าตลาดอาหาร vegan egg ทั่วโลก นอกจากนี้ยังพบการเติบโตของอาหารประเภทนี้ในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ใช้เป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ อาหารที่ใช้แทนไข่ (egg replacement) ได้แก่ ถั่วลันเตา ถั่วเลนทิล ถั่วลูปิน ถั่วลูกไก่ (chickpea) และนิยมใช้ถั่วพัลส์ (pulses) ซึ่งเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูง สามารถนำมาพัฒนาให้มีคุณสมบัติการใช้งานได้ใกล้เคียงกับไข่ (egg-like functionalities) เนื่องจากเป็นสารเพิ่มความหนืด (gelling) เป็นสารอีมัลซิฟายเออร์ (emulsifier) เป็นสารช่วยให้เกิดฟอง (forming) และสามารถทำให้อยู่ในรูปของแป้งหรือโปรตีนเข้มข้นได้ การพัฒนาอาหารที่ใช้แทนไข่ในแง่ของคุณค่าทางอาหารและคุณสมบัติต่างๆ นั้นจะช่วยปรับปรุงรสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงลักษณะปรากฏโดยรวมของอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย เนื่องจากผู้บริโภคจะมีการเปรียบเทียบระหว่างอาหารที่ใช้แทนไข่กับไข่จริงทั้งในเรื่องของรสชาติ ความชอบและการยอมรับ ทำให้ยังคงต้องมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/the-rise-of-the-egg-free-egg/