• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

เมื่ออาหารกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้ออกร่างเอกสารแนวทางการประเมินความสำคัญทางด้านสุขอนามัยของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ปัจจุบันไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ต้องแสดงในฉลากอาหาร ได้แก่ นม ไข่ ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลิสง ข้าวสาลี และถั่วเหลือง และระบุให้ งา เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องแสดงในฉลากโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

     จากข้อมูลอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้พบอาหารมากกว่า 160 ชนิด ดังนั้นจึงได้จัดทำร่างคำแนะนำให้สอดคล้องกับร่างเอกสารดังกล่าว โดยแสดงขั้นตอนในการประเมินอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่ชัดเจน และพิจารณาว่าต้องมีขั้นตอนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในเนื้อหาจะกล่าวถึงอาหารหรือวัตถุดิบที่บริโภคในปัจจุบันหรือเคยบริโภคมาก่อน แต่ไม่ได้กล่าวถึงวัตถุดิบที่อาจจะใช้เป็นแหล่งอาหารใหม่ ปัจจุบันทางองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาข้อมูล ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลการแสดงฉลากอาหาร และคำแนะนำที่ใช้ในการระบุและการประเมินหลักฐานต่างๆ เพื่อประเมินความสำคัญและโอกาสในเกิดสารก่อภูมิแพ้ใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณสุขของประเทศ

     รายละเอียดร่างเอกสารเกี่ยวกับการประเมินความสำคัญของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารนอกเหนือจากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องสำอางของรัฐบาลกลาง คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ขององค์การอาหารและยา (FDA website) และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารได้ที่ https://www.regulations.gov/ นอกจากนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FDA media release (https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-new-steps-regarding-evaluating-public-health-importance-additional-food-allergens) และ healio.com (https://www.healio.com/news/allergy-asthma/20220421/fda-introduces-draft-guidance-for-evaluating-food-allergens)

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/when-does-a-food-become-a-food-allergen/