• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ความผิดพลาดในการแสดงฉลากส่งผลให้เด็กที่แพ้อาหารในสหภาพยุโรปพบกับความเสี่ยงสูง

     ในสหภาพยุโรปมีระบบแจ้งเตือนอาหารและอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) สำหรับกระบวนการตอบสนองและการเรียกคืนสินค้าในกรณีที่ตรวจพบความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนตามห่วงโซ่อาหาร จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหารตามระบบแจ้งเตือนอาหารและอาหารสัตว์อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงระดับความผิดพลาดของการแสดงฉลากอาหารอย่างน่าประหลาดใจซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่แพ้อาหารมากที่สุด

     นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ในอาหารในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากระบบแจ้งเตือนอาหารและอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว ผ่านฐานข้อมูลเปิดออนไลน์พบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั้งหมด 844 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2562 พบการเรียกคืนมากที่สุด (n=241) ซึ่งประเทศหลักที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ได้แก่ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (สังเกตว่าข้อมูลในปี 2564 ไม่รวมสหราชอาณาจักร เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปอีกต่อไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564) โดยพบการแจ้งเตือนนม (ร้อยละ 20.5) กลูเตน (ร้อยละ 14.8) และถั่ว (ร้อยละ 10.9) เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดและไม่มีการแสดงฉลากแจ้งเตือนที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้สามารถพบได้บ่อยครั้งและมีความร้ายแรงต่อเด็กที่แพ้อาหารมากที่สุด จากกลุ่มอาหาร 27 ประเภทในระบบแจ้งเตือนอาหารและอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว สารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ได้มีการแจ้งเตือนส่วนใหญ่พบในผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เบเกอรี่ อาหารปรุงสำเร็จ ขนมขบเคี้ยว โกโก้และผลิตภัณฑ์ขนมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่เด็กบริโภคบ่อย

     ผู้วิจัยรู้สึกแปลกใจกับปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่มีการแจ้งเตือนปริมาณมาก (ร้อยละ 7.6) ในผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความ “ปราศจาก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก่อภูมิแพ้ที่อ้างว่าไม่มีอยู่จริงล้วนเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กได้บ่อยครั้งและสารก่อภูมิแพ้เกือบทั้งหมดไม่มีการแจ้งเตือนโดยพบความผิดพลาดจากการติดฉลากมากกว่าการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้หรือการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสข้าม เช่น ในบางผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลหลายภาษาไม่แสดงการแจ้งเตือนการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้ในภาษาหนึ่งแต่แสดงในภาษาอื่น ระดับความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหารไม่ถูกต้องนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มผู้ผลิตอาหารและหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติต่อการแสดงฉลากอาหาร

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/labelling-errors-put-eus-food-allergic-children-at-high-risk/