• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแห่งยุโรป ILSI (ILSI Europe Expert Group (EG)) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (food allergen quantitative risk assessment, QRA) เพื่อให้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับวิธีที่ต้องการสำหรับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารนำไปปฏิบัติ ทางกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแห่งยุโรป ILSI (EG) ได้เผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและภาพรวมของปัจจัยการผลิตที่จำเป็นสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารแบบต่างๆ

     การประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen risk assessment, RA) คือการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ได้ตั้งใจใส่ในอาหารเพื่อประเมินโอกาสและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่แพ้อาหารจากระดับของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์บริโภคขั้นสุดท้าย การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโดยไม่ตั้งใจ การให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการรวมถึงการตีความผลการวิเคราะห์ การเรียกคืนอาหารที่อาจเกิดขึ้น และการใช้ฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ด้วยความระมัดระวัง การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารมีรูปแบบต่างๆ มากมาย โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปตามผู้ประเมินความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับคำถามที่จำเป็นในการตอบ จากรายงานฉบับล่าสุดมีประเด็นสำคัญคือการประเมินผลเชิงรุกสำหรับการผลิตอาหารภายใต้สภาวะปกติ ทั้งในส่วนของผู้จัดหาวัตถุดิบตั้งต้น ในส่วนของโรงงานผลิตอาหารและการประเมินผลเชิงรับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ของสารก่อภูมิแพ้

     การติดตามผลการเผยแพร่การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 จะประกอบด้วยคำแนะนำเพิ่มเติมโดยละเอียด โดยการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารซึ่งจะเผยแพร่ในรายงานของ ILSI Europe

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/expert-guidance-for-food-allergen-risk-assessment/