• พิมพ์
image
 

The ‘Wild West’: การขายอาหารออนไลน์หลีกเลี่ยงข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา

     ปัจจุบันธุรกิจการขายอาหารออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมที่ชัดเจน (a bit of a Wild West) จากข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับฉลากอาหารที่ขายออนไลน์ชี้ให้เห็นว่าการแสดงฉลากอาหารนั้นไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในร้านทั่วไป ในปี 2019 - 2020 พบยอดขายอาหารออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวจากร้อยละ 3.4 เป็นร้อยละ 10.2 ของยอดขายทั้งหมด และในปี 2025 คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มสูงถึงร้อยละ 21.5 อย่างไรก็ตามผลการสำรวจฉลากสินค้าออนไลน์ของนักวิจัย NYU School of Global Public Health พบเพียงร้อยละ 36.50 ที่แสดงข้อมูลสำคัญซึ่งจำเป็นต่อผู้บริโภค

     กฎระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีฉลากอาหารที่แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ แต่ข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารออนไลน์ ดังนั้นฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายออนไลน์อาจมีหรือไม่มีข้อมูลเหล่านี้ นักวิจัยได้ทำการสำรวจผลิตภัณฑ์ 10 รายการ จากร้านค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ 9 แห่ง โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ธัญพืช และเครื่องดื่ม รวมทั้งศึกษากฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดในการกำหนดให้ผู้ค้าปลีกอาหารออนไลน์ได้แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารในร้านค้าทั่วไป ผลการสำรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารออนไลน์เกินกว่าร้อยละ 60 ไม่มีข้อมูลฉลากอาหารหรือมีข้อมูลฉลากอาหารแต่อ่านยาก และร้อยละ 11.4 มีการแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     ดังนั้นนักวิจัยจึงออกมาผลักดันให้รัฐบาลออกข้อกำหนดสำหรับผู้ขายอาหารออนไลน์ให้มีการแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้บริโภคและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้น

     ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/the-wild-west-online-food-sales-dodge-u-s-labelling-requirements/