• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ปริมาณโปรตีน 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัมเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงฉลากแจ้งเตือนการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือไม่

โดย ALLERGEN BUREAU

24 พฤศจิกายน 2564

     การแสดงฉลากแจ้งเตือนผู้บริโภคอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Precautionary labelling, PAL) ของผู้ผลิตอาหารนั้นพบบ่อยบนฉลากอาหารแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการนำมาใช้ที่ชัดเจน จึงมีการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ขึ้น ผลจากการประชุมเห็นควรให้แสดงฉลาก “อาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในกรณีที่มีสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมโปรตีนต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม และการใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ผลิตอาหาร

     กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก Global Allergy and Asthma European Network (GA2EN) ได้ทำการรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารเมื่อได้รับอาหารที่แพ้ในปริมาณ 5 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม จากการศึกษางานวิจัยจำนวน 210 บทความพบผู้ป่วยภูมิแพ้อาหารที่แสดงอาการรุนแรงถึงชีวิตหรือแสดงอาการ anaphylaxis เมื่อได้รับอาหารที่แพ้ 1 ชนิดจาก 14 ชนิดหลักของประเทศกลุ่มยุโรปที่ต้องแสดงในฉลากในปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม ไม่พบรายงานการแสดงอาการแพ้ดังกล่าวในผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ยังพบรายงานอาการแพ้รุนแรงในผู้ป่วยที่แพ้ไข่ ปลา ลูปิน นม ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และงา เมื่อได้รับอาหารที่แพ้ในปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม

     ดังนั้นการกำหนดเกณฑ์แสดงฉลาก “อาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในกรณีที่มีสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจในอาหารหลัก 14 ชนิดที่ต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัม จึงเป็นเกณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตในผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่แพ้อาหาร และมีข้อเสนอแนะให้แสดงข้อความดังนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย (ชื่อสารก่อภูมิแพ้ในส่วนประกอบอาหาร) อาจมีการปนเปื้อนของ (ชื่อสารก่อภูมิแพ้อื่น) ที่ปริมาณน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัม การใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ผลิตอาหาร และอาจใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การออกระเบียบข้อบังคับต่อไป นอกจากนี้ยังแสดงในเห็นถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กำหนดระดับการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ได้อีกทางหนึ่ง

ข้อมูลอ้างอิง : https://allergenbureau.net/is-0-5-mg-protein-per-100-g-of-food-a-safe-threshold-for-pal/