• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

Allergen Bureau ได้จัดการประชุม The Australian Institute of Food Science and Technology (AIFST

โดย ALLERGEN BUREAU

25 ตุลาคม 2564 

     สำนักโรคภูมิแพ้ (Allergen Bureau) ได้จัดการประชุม The Australian Institute of Food Science and Technology (AIFST) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ผู้บรรยายคือคุณ Kirsten Grinter (เนสท์เล่) คุณ Jasmine Lacis-Lee (BVAQ) และคุณ Georgina Christensen (Allergen Bureau) วัตถุประสงค์เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศยุโรปทราบถึงมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

สำนักโรคภูมิแพ้ (The Allergen Bureau) – หน่วยงานสูงสุดที่เป็นตัวแทนในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ของอุตสาหกรรมอาหาร

     คุณ Kirsten ประธานของ Allergen Bureau ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรในปัจจุบันที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ เป้าหมายของ Allergen Bureau คือการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกในเรื่องการจัดการสารก่อภูมิแพ้ มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร

แผนกลยุทธ์ปัจจุบันประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก

 1. ข้อมูลสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์
 2. แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 3. การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. อิทธิพลของโลกและการสร้างแบรนด์
 5. ระบบการจัดการที่ดีและความมั่นคงทางการเงิน

     เว็บไซต์ของ Allergen Bureau มีการปรับปรุงให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ 3 แนวทาง

• แนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ใน

อาหาร (FIGAML)

• เว็บไซต์ตรวจสอบความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ (ARRW)

• โปรแกรม VITAL® 

     เนื้อหาภายในเว็บไซด์จะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ออกกฎหมายและกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนแนวทางการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (VITAL Best Practice Labeling Guide) และ Plain English Allergen Labelling (PEAL) รวมถึง VITAL One Step ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณอ้างอิงของสารก่อภูมิแพ้ที่นำมาใช้ในการจัดการสารก่อภูมิแพ้สำหรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้คุณ Kirsten ได้กล่าวถึงการประชุม the FAO/WHO Expert Consultation on Risk Assessment ซึ่งเกี่ยวกับปริมาณอ้างอิงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมเร็วๆ นี้ ซึ่งผลจากการประชุมนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแนวทางของ VITAL ด้วย   

FIGAML แนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ ในอาหาร และการสื่อสารเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 

     คุณ Jasmine ได้กล่าวถึงข้อมูลสำคัญในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (FIGAML) ฉบับปรับปรุงใหม่ที่ตระหนักถึงสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ถึงแม้ว่าความชุกของการแพ้อาหารทั่วโลกนั้นคงที่ แต่อัตราการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) ยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการแพ้อาหารเพิ่มสูงขึ้นด้วย ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่า นมวัวได้รับการยอมรับว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในระดับสากล ในสหราชอาณาจักรพบอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวกับนมเกินหนึ่งในสี่ของอาหารทั้งหมด

     จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวิกตอเรียในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยร้อยละ 60 มีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง (anaphylaxis) อย่างไรก็ตามอาหารส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารบรรจุหีบห่อหรือข้อผิดพลาดในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ แต่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านอาหาร โดยอาการ anaphylaxis ที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกกับผู้ป่วยภูมิแพ้อาหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์แพ้รุนแรงแบบ anaphylaxis มาก่อน มักพบในคนหนุ่มสาว ลักษณะอาการแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล พบการเสียชีวิตในผู้ป่วย 2 ราย ดังนั้นข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมและช่วยปรับปรุงข้อมูลการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสื่อสารกับผู้บริโภคที่ชัดเจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหาร 

ฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (PAL) และข้อกำหนด the Plain English Allergen Labelling (PEAL) 

     คุณ Georgina กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ฉบับภาษาอังกฤษ (PEAL) ที่ทางสำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (FSANZ) บังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแนวทางในการปฏิบัติ VITAL Best Practice Labelling Guide (VITAL) ของ Allergen Bureau ส่งผลให้แนวทางการปฏิบัติของ VITAL ต้องงดใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ Allergen Bureau ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ฉบับภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ทางสำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์บังคับใช้ จากนั้นจะมีการออกแนวทางและคำแนะนำให้แก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป

     คุณ Georgina ได้ศึกษาความสอดคล้องของข้อกำหนดในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ฉบับภาษาอังกฤษกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด เช่น รายการส่วนผสมประเภทต่างๆ ในอาหาร เพื่อหาข้อสรุปในการนำมาใช้เป็นแนวทาง และเน้นย้ำถึงการใช้ฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (PAL) ว่าเป็นความสมัครใจ ไม่ใช่ข้อบังคับตามกฎหมายที่ทางสำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์กำหนด

     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ฉบับภาษาอังกฤษแบบใหม่นี้ สามารถศึกษาได้จากแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม เรื่องการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (FIGAML) และ Food Allergen Fundamental presentation resources ในเว็บไซต์ของ Allergen Bureau

     Dr's Sylvia Pfaff และ Marty Blom ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของยุโรปในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (PAL) การเรียกคืนสินค้าประเภทอาหาร (food recall) และการประเมินความเสี่ยงในการแสดงฉลากบนพื้นฐานข้อมูลการบริโภคอาหาร 

ข้อมูลอ้างอิง : https://allergenbureau.net/allergen-bureau-highlights-from-aifst21/