• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเผยคำแนะนำการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกันจัดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ซึ่งคณะที่ปรึกษานี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและผู้จัดการความเสี่ยงจากสถาบันการศึกษา รัฐบาล และอุตสาหกรรมอาหาร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์เฉพาะเกี่ยวกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 3 ด้าน สำนักสารก่อภูมิแพ้รู้สึกตื่นเต้นที่สมาชิกทั้งหกคนของ VITAL Scientific Expert Panel ในปัจจุบันได้เข้าร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนี้

วัตถุประสงค์สามส่วนของกลุ่มคือ

i. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงรายการอาหารและส่วนผสมในหัวข้อ 4.2.1.4 ของมาตรฐานทั่วไปให้เป็นปัจจุบันสำหรับการติดฉลากอาหารสำเร็จรูป (GSLPF) ตามการประเมินความเสี่ยง

ii. กำหนดระดับเกณฑ์ในอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ตามระดับความสำคัญ และ

iii. ประเมินหลักฐานที่สนับสนุนการติดฉลากแจ้งเตือนข้อควรระวัง

     ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้จัดประชุมครั้งแรกเพื่อทบทวนและตรวจสอบรายการสารก่อภูมิแพ้ตามลำดับความสำคัญ ใน Codex โดยพิจารณาจากความชุก ความรุนแรงของอาการ และศักยภาพ ประเด็นสำคัญของการอภิปรายและผลลัพธ์ของการประชุมนี้ได้เผยแพร่ในรายงานสรุปที่สามารถดาวน์โหลดได้ การประชุมครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม/เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญได้พยายามกำหนดระดับเกณฑ์ของสารก่อภูมิแพ้ตามลำดับความสำคัญในอาหาร บทสรุปและข้อสรุปของการประชุมนี้จะเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม ในการประชุมครั้งที่สามกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวนและจัดทำฉลากแจ้งเตือนข้อควรระวังในอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ตามลำดับความสำคัญ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนี้สามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ Allergen Bureau

     สำนักสารก่อภูมิแพ้กำลังติดตามการพัฒนาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ และทบทวนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคำแนะนำที่มีต่อโปรแกรม VITAL