• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สำรวจความเชื่อมโยงระหว่างเชื้อชาติและการแพ้อาหาร

     ก่อนหน้านี้งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญในความชุกของการแพ้อาหารและความไวของเด็กในเชื้อชาติต่างๆ ขณะนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าอาหารจำเพาะที่เด็กแพ้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางเชื้อชาติหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าเด็กชาวแอฟริกันอเมริกันมีอัตราการแพ้หอยและปลาที่มีครีบ (finfish) สูงกว่าเด็กผิวขาวอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษายังแสดงให้เห็นว่าเด็กที่แพ้หอยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืด ในขณะที่สารก่อภูมิแพ้ในอาหารชนิดอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคหอบหืด ความสัมพันธ์ระหว่างการแพ้หอยกับโรคหอบหืดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ จากความชุกของโรคหอบหืดที่เพิ่มสูงขึ้นในเด็กแอฟริกันอเมริกันที่มีอาการแพ้อาหาร นักวิจัยจึงคาดว่าเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ร้ายแรงสองถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับเด็กผิวขาว

     การศึกษาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองระดับชาติขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการจัดการโรคภูมิแพ้อาหารและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางเชื้อชาติของคนผิวขาวและแอฟริกันอเมริกัน (Food Allergy Management and Outcomes Related to White and African American Racial Differences, FORWARD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความแตกต่างทางเชื้อชาติและความไม่เสมอภาคที่เกิดจากการแพ้อาหารรวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพ การแสดงอาการแพ้อย่างชัดเจน แนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดการและผลลัพธ์ทางจิตสังคม การทดลอง FORWARD ยังคงรับลงทะเบียนเด็กแอฟริกันอเมริกันและเด็กผิวขาวที่มีอายุระหว่าง 0 - 12 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้อาหารและตามด้วยคลินิกโรคภูมิแพ้/ภูมิคุ้มกันวิทยา ณ ศูนย์ตติยภูมิในเมืองสี่แห่งในสหรัฐอเมริกา การศึกษาล่าสุดขึ้นอยู่กับผลการวิจัยจากกลุ่มเด็ก 664 คน โดยร้อยละ 36  เป็นชาวแอฟริกันอเมริกัน