• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

Codex ดำเนินการเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติของสารก่อภูมิแพ้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

     เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการเกี่ยวกับสุขลักษณะทางอาหารของ Codex โดยประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาได้เสนอให้มีการจัดทำหลักการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตอาหารและรัฐบาลในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในการผลิตอาหาร คำแนะนำดังกล่าวได้รวมถึงคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้ามและคำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทของการติดฉลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดฉลากอย่างระมัดระวัง

ประเภทของสารก่อภูมิแพ้จะอยู่ในเอกสาร?

     บ่อยครั้งที่การแพ้อาหาร (food allergy) หรือความไม่สามารถทนต่ออาหาร (food intolerance) ได้ถูกใช้ในความหมายที่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน โดยมีกลไกภูมิคุ้มกันหลักสามประการที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้: 

 • Immunoglobulin E (IgE) - mediated เป็นปฏิกิริยาความไวต่อสารกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับ IgE (เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดของภูมิคุ้มกันการแพ้อาหาร)
 • Non-IgE mediated เป็นปฏิกิริยาความไวต่อการกระตุ้นของสารอาหารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IgE และ
 • IgE แบบผสมและ non-IgE mediated

     ขอบเขตของเอกสารจะเป็นการประเมินว่าปฏิกิริยาความไวต่อการกระตุ้นที่ทำให้เกิดการแพ้โดยเกี่ยวข้องกับ IgE และ non-IgE อุตสาหกรรมสามารถที่จะดำเนินการป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากทั้งสามประเภทนี้ได้

สิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียกคืนสารก่อภูมิแพ้ในอาหารคืออะไร?

     ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขตอำนาจศาลที่ควบคุมเรื่องสารก่อภูมิแพ้ในอาหารได้พบจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนเพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกาจำนวนที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่เรียกคืนในปี ค.ศ. 2016 สูงกว่าจำนวนของการเน่าเสีย/การเรียกคืนเกี่ยวกับเชื้อโรค ออสเตรเลียได้ทำการวิเคราะห์สาเหตุของการถูกเรียกคืนระหว่างปี ค.ศ. 2016 ถึง 2017 ด้วยเหตุผลที่พบได้บ่อยที่สุดคือ:

 • การขาดทักษะและความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการติดฉลาก
 • การทวนสอบผู้จัดหา
 • ข้อผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อ
 • อุบัติเหตุจากการสัมผัสข้าม 

จุดไหนจะเป็นข้อควรปฏิบัติ?

 • คำจำกัดความ - อะไรคือสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ต้องจัดการและการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้เกิดจากอะไร (เช่น “การปนเปื้อนข้าม”)
 • บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ผู้ประกอบธุรกิจด้านอาหารและผู้บริโภค หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ธุรกิจอาหารและผู้บริโภคทั้งหมดล้วนมีบทบาทในการจัดการความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของปัญหา มาตรการควบคุมที่เหมาะสมและความต้องการข้อมูลของผู้บริโภค การแจ้งข้อกำหนดในการปฏิบัติตามและการบังคับใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยในอาหาร
 • การฝึกอบรมและการเฝ้าระวัง - การจัดการสารก่อภูมิแพ้ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานและการรับรู้ของพนักงาน
 • วัตถุดิบ - แนวทางการจัดการสารก่อภูมิแพ้เพื่อลดความเสี่ยง
 • การจัดเก็บและแจกจ่าย - การจำแนกและแยกสารก่อภูมิแพ้
 • การผลิตและบริการด้านอาหาร – การควบคุมรวมทั้งอุปกรณ์ การออกแบบและการทำความสะอาดกระบวนการ
 • สูตรและการติดฉลาก - เพื่อให้แน่ใจว่าสารก่อภูมิแพ้ทั้งหมดในอาหารมีแสดงบนฉลาก
 • การทดสอบและการวิเคราะห์ - การตรวจสอบและการทวนสอบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 • เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยง – การร้องเรียนจากผู้บริโภค การแก้ไขและการเรียกคืน

ฉบับร่าง

     สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่เอกสารฉบับร่างของหลักการปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น โดยฉบับร่างประกอบด้วยบทต่อไปนี้:

 • การผลิตหลัก
 • การจัดทำเรื่องของ - การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • การควบคุมการทำงาน
 • การจัดทำเรื่องของ - การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
 • การจัดทำเรื่องของ - อนามัยส่วนบุคคล
 • การขนส่ง
 • การรับรู้ของผู้บริโภคและข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • การฝึกอบรม 

     มีหลายประเด็นในเอกสารที่อยู่ระหว่างการสนทนา เช่น ถ้าฝุ่นสามารถนำไปสู่การปนเปื้อนข้าม