ข้อมูลหน่วยงาน

  • พิมพ์


ประวัติความเป็นมา

     ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสร้างหน่วยงานผลิตอาหารสำเร็จรูปขึ้น เพื่อผลิตเสบียงรบ (combat ration) ส่งให้แก่ทหารในกองทัพต่างๆ โดยขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่สร้างโรงงานต้นแบบ เรียกว่าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อสร. บางเขน) และมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน เป็นหัวหน้าฝ่าย ต่อมา อสร. ได้สร้างโรงงานขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมโอนฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยของ อสร. มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์อินทรี  จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับโอนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาให้เพิ่มสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับคณะลำดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการก่อตั้ง

     การประชุมของจากคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันฯในปี พ.ศ. 2512 มีมติให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

     1. ทำการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้เกิดคุณประโยชน์ส่วนรวมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

     2. การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร

     3. การปรับปรุงคุณภาพอาหาร

     4. การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

     5. ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

เป้าหมาย

     1. ดำเนินงานสืบเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของหน่วยงานเดิม
     2. เป็นสถานที่ค้นคว้าในการที่จะทำให้เกิดผล อาทิเช่น มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพอเพียงที่จะมีผลิตภัณฑ์แข่งกับต่างประเทศ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีการกินดีอยู่ดียิ่งขึ้น และมีการใช้ผลิตผลให้เป็นประโยชน์ในทุกด้าน รวมทั้งผลพลอยได้อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการลดต้นทุนของการผลิต
     3. ช่วยเปลี่ยนวิถีทางบริโภคของประชาชนให้ได้มีอาหารที่ดีราคาถูก และบริโภคอาหารที่ถูกหลักตามส่วนของโภชนาการ
     4. ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านการใช้ผลิตผลทางด้านเกษตร เพื่อให้เข้าวงจรแห่งเศรษฐกิจในการพัฒนา
     5. แนะนำและช่วยลดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่โรงงานอุตสาหกรรม
     6. เป็นแหล่งเพาะนักวิจัยและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการใช้ผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรม

ปณิธาน

     สถาบันฯ มีหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการทางด้านวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ทั้งให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ และให้บริการแก่นักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์

     - เป็นผู้นำนวัตกรรมอาหาร

     - เป็นที่พึ่งทางวิชาการ และ

     - เป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

พันธกิจ

     พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน บริการและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีอาหารแก่ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

     1. วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
     2. เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเรียนการสอน
     3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับสากล
     4. ให้บริการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

     นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหลายสาขา เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาหารจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทย ในส่วนของความปลอดภัยอาหารเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะทางด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ (Codex) และในหลายประเทศได้ออกมาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยกำหนดให้มีการระบุชนิดของสารก่อภูมิแพ้ลงบนฉลากอาหาร สำหรับประเทศไทย พบว่ามีแหล่งข้อมูลของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารอยู่อย่างจำกัด ทางสถาบันฯ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร อันตราย และแนวทางในการป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าของไทย โดยเผยแพร่ในรูปของ web site เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการอาหารส่งออกได้รับทราบและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป