• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

ข้อมูลหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

     ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาสร้างหน่วยงานผลิตอาหารสำเร็จรูปขึ้น เพื่อผลิตเสบียงรบ (combat ration) ส่งให้แก่ทหารในกองทัพต่างๆ โดยขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถานที่สร้างโรงงานต้นแบบ เรียกว่าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อสร. บางเขน) และมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน เป็นหัวหน้าฝ่าย ต่อมา อสร. ได้สร้างโรงงานขึ้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงกลาโหมโอนฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยของ อสร. มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์อินทรี  จันทรสถิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับโอนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2511 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พิจารณาให้เพิ่มสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับคณะลำดับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 โดยมีศาสตราจารย์อมร  ภูมิรัตน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการก่อตั้ง

     การประชุมของจากคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งสถาบันฯในปี พ.ศ. 2512 มีมติให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่าสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

     1. ทำการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้เกิดคุณประโยชน์ส่วนรวมทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

     2. การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร

     3. การปรับปรุงคุณภาพอาหาร

     4. การผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

     5. ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

เป้าหมาย

     1. ดำเนินงานสืบเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของหน่วยงานเดิม
     2. เป็นสถานที่ค้นคว้าในการที่จะทำให้เกิดผล อาทิเช่น มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นได้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติพอเพียงที่จะมีผลิตภัณฑ์แข่งกับต่างประเทศ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนมีการกินดีอยู่ดียิ่งขึ้น และมีการใช้ผลิตผลให้เป็นประโยชน์ในทุกด้าน รวมทั้งผลพลอยได้อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการลดต้นทุนของการผลิต
     3. ช่วยเปลี่ยนวิถีทางบริโภคของประชาชนให้ได้มีอาหารที่ดีราคาถูก และบริโภคอาหารที่ถูกหลักตามส่วนของโภชนาการ
     4. ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมในด้านการใช้ผลิตผลทางด้านเกษตร เพื่อให้เข้าวงจรแห่งเศรษฐกิจในการพัฒนา
     5. แนะนำและช่วยลดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่โรงงานอุตสาหกรรม
     6. เป็นแหล่งเพาะนักวิจัยและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการใช้ผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรม

ปณิธาน

     สถาบันฯ มีหน้าที่ปฏิบัติและดำเนินการทางด้านวิชาการตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ทั้งให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ และให้บริการแก่นักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยขั้นอุดมศึกษา

วิสัยทัศน์

     - เป็นผู้นำนวัตกรรมอาหาร

     - เป็นที่พึ่งทางวิชาการ และ

     - เป็นผู้ชี้นำอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

พันธกิจ

     พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน บริการและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีอาหารแก่ภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

     1. วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
     2. เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเรียนการสอน
     3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับสากล
     4. ให้บริการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร

     นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหลายสาขา เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาหารจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของไทย ในส่วนของความปลอดภัยอาหารเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ โดยเฉพาะทางด้านสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ซึ่งปัจจุบันถือเป็นปัญหาระดับสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ (Codex) และในหลายประเทศได้ออกมาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยกำหนดให้มีการระบุชนิดของสารก่อภูมิแพ้ลงบนฉลากอาหาร สำหรับประเทศไทย พบว่ามีแหล่งข้อมูลของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารอยู่อย่างจำกัด ทางสถาบันฯ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร อันตราย และแนวทางในการป้องกันสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าของไทย โดยเผยแพร่ในรูปของ web site เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการอาหารส่งออกได้รับทราบและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป