• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

Food Allergies and Intolerances

A food sensitivity is an adverse reaction to a food that other people can safely eat, and includes food allergies, food intolerances, and chemical sensitivities.

Food allergies are sensitivities caused by a reaction of the body's immune system to specific proteins in a food. Current estimates are that food allergies affect as many as 6% of young children and 3% to 4% of adults.

In allergic individuals, a food protein is mistakenly identified by the immune system as being harmful. The first time the individual is exposed to such a protein, the body's immune system responds by creating antibodies called immunoglobulin E (IgE). When the individual is exposed again to the same food protein, IgE antibodies and chemicals such as histamine are released. Histamine is a powerful chemical that can cause a reaction in the respiratory system, gastrointestinal tract, skin or cardiovascular system. In the most extreme cases, food allergies can be fatal. Although any food can provoke an immune response in allergic individuals, a few foods are responsible for the majority of food allergies.

A food intolerance is a food sensitivity that does not involve the individual's immune system. Unlike food allergies, or chemical sensitivities, where a small amount of food can cause a reaction, it generally takes a more normal sized portion to produce symptoms of food intolerance. While the symptoms of food intolerance vary and can be mistaken for those of a food allergy, food intolerances are more likely to originate in the gastrointestinal system and are usually caused by an inability to digest or absorb certain foods, or components of those foods.

For example, intolerance to dairy products is one of the most common food intolerances. Known as lactose intolerance, it occurs in people who lack an enzyme called lactase, which is needed to digest lactose (a sugar in milk.) Symptoms of lactose intolerance may include abdominal pain and bloating, diarrhoea and flatulence.

Celiac disease is an inherited intolerance to gluten. The main sources of gluten in the diet are cereal grains and the only current treatment for celiac disease is to continually maintain a strict gluten-free diet.

Chemical sensitivities occur when a person has an adverse reaction to chemicals that occur naturally in, or are added to, foods. Examples of chemical sensitivities are reactions to: caffeine in coffee, tyramine in aged cheese and flavour enhancer monosodium glutamate.

If you experience adverse reactions to food, consult your family doctor and a dietitian to help you to determine if have a food allergy, intolerance or other food sensitivity.

wheat-allergy

     Wheat allergy refers specifically to adverse reactions involving immunoglobulin E (IgE) antibodies to one or more protein fractions of wheat, including albumin, globulin, gliadin and glutenin (gluten). The majority of IgE-mediated reactions to wheat involve the albumin and globulin fractions. Gliadin and gluten may also induce IgE-mediated reactions rarely. 

See More

cereal-allergy

     A number of different types of cereal can cause reactions in people who are sensitive. Intolerance or allergy to wheat is more common in the UK than allergy to rye, barley, oats, maize/corn and rice.
    Allergy to rice is common in Japan and other parts of the world where rice makes up a major part of the diet. For more information on this, see the section on rice allergy.

See More

fish-allergy

soy-allergy